เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายทุน “Campus France Tour 2018 “

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย Campus Tour 2018  ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนิสิต บุคลากร รวมทั้งนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือต้องการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โดยการบรรยายประกอบด้วย การแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อฝรั่งเศสและทุนการศึกษาสำหรับทุกระดับ (ป.ตรี โท เอก และ post-doc) “Study in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs”  การแนะนำประเทศฝรั่งเศสและระบบการศึกษาวิธีการเลือกหลักสูตรและสมัคร การเตรียมตัวเบื้องต้น และทุนเรียนต่อฝรั่งเศส ในระดับต่างๆ

กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.45 น. – 10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00 น. – 11.30 น. การบรรยาย “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs”โดย Dr.Guillaume DA ,Attaché for Scientific and Higher Education Cooperationและ คุณพลวัฒน์ คันทะพรม, เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ หน่วยงาน Campus France ประเทศไทย
เวลา 11.30 น.  –  12.00 น. Question & Answer

 

ทั้งนี้  คณาจาย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/yynFwN5h8XxYascP2  หรือสแกน QR CODE

KUCampusFrance2018

facebooktwittergoogle_plus