คณะผู้บริหาร มก. เยือน VNU-IVIDES, Vietnam

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะ เยือน VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences ในช่วงสายของวันที่ 5 กันยายน 2561 โดย Dr. Phạm Hồng Tung , Director, VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences พร้อมด้วยอาจารย์ พิสิฐ อำนวยเงินตรา อาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จาก VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences กลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวขอบคุณในการต้อนรับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบันจะร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในสาขาภาษาเวียดนามตามแผนพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอาเซียน จะเป็นก้าวต่อไปในการสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม วัฒนธรรมอาเซียน และวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามที่มีความหลากหลายมากกว่า 50 ชนเผ่า

facebooktwittergoogle_plus