มก.ลงนามความร่วมมือกับ TUAF, Vietnam

  ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พร้อมคณะ เดินทางเยือน Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TUAF และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Associate Professor Dr. Tran Van Dien, Rector, Thai Nguyen University of Agriculture and forestry พร้อมคณะผู้บริหาร

  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวขอบคุณในการต้อนรับ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) อันจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันต่อไป

  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อาทิ

1. การพัฒนาหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอนในสาขาเกษตรแบบบูรณาการที่มีเนื้อหาทางวิชาการหลากหลายและสอดรับกับปัจจุบัน เช่น เกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

2.  การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (Visiting Professor)

3.  โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Student Exchange)

4. การวิจัยร่วม

  ภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการหารือร่วมกัน Associate Professor Dr. Tran Van Dien, Rector, Thai Nguyen University of Agriculture and forestry ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

facebooktwittergoogle_plus