คณะผู้บริหาร มก. เยือน TNU – UEBA, Vietnam

  Associate Professor Dr. Do Anh Tai, Vice Rector, TNU University of Economics and Business Administration พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างอบอุ่น ทำให้การเดินทางมา เยือนTNU-UEBA ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 กันยายน 2561เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Associate Professor Dr. Do Anh Tai ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ Associate Professor Dr. Do Anh Tai ได้เดินทางไปร่วมงานในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองสถาบันและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมาเยือนTNU-UEBA ในครั้งนี้ เพื่อจะหารือถึงความเป็นไปได้ และโอกาสในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนนิสิต การสัมมนาทางวิชาการ การทำวิจัยร่วมในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น Agricultural Business หรือ Environmental economics เป็นต้น

  ทั้งนี้ TNU-UEBA ได้เสนอร่างสัญญาความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ก่อนการลงนามความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขอให้กองวิเทศสัมพันธ์ประสานงานต่อไป

facebooktwittergoogle_plus