คณะผู้บริหาร มก.เยือน VNU-USSH, Vietnam

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยือน University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (VNU-USSH) โดย Associate Professor Dr. Tran Viet Nhghia, Director, International Cooperation Office ให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีพร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้นำชม The Museum of Anthropology หลังจากนั้น นำคณะเข้าพบ Associate Professor Dr. Tuan A. Hoang, Vice Rector ซึ่งกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลและประวัติ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ VNU- USSH

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น Comprehensive University นอกจากความเชี่ยวชาญในสาขาเกษตรศาสตร์แล้วยังมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และพร้อมดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ VNU – USSH ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

 ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นถึงกิจกรรมความร่วมมือทางวิขาการที่สองสถาบันสามารถดำเนินการคู่ขนานระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่มกัน ประกอบด้วย

  1. การแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต
  2. การแลกเปลี่ยนนิสิตในรายวิชาสัมมนา
  3. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน (Professor Exchange) และทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัย
  4. ความร่วมมือในรูปแบบของ Publication Exchange เช่น การนำบทความทางวิชาการมาตีพิมพ์ใน Kasetsart Social Science Journal

  ในช่วงท้ายของการหารือ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวขอบคุณ Associate Professor Dr. Tuan A. Hoang, Vice Rector และคณะผู้บริหารที่ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

facebooktwittergoogle_plus