มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chung Hsing University, Taiwan

  เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ. นสพ. คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ทน พญ. ดร. อนามิกา กาญจนบันเทิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คุณวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณยุวดี ศุภางค์วิพุธ บุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จำนวน 10 ท่าน นำโดย Associate Professor Jau-Huai, Lu, the Department of Mechanical Engineering พร้อมด้วย Professor Mu-Mia, Chen, Dean of Office of International Affairs Professor Mon-Shu, HO, Chair, the Department of Physics; Associate Professor Ming-Ping, Chiu, the Graduate Institute of National Policy and Public Affairs; Assistant Professor Chin-Kuei, Tsui,  the Graduate Institute of International Politics; Associate Professor Wei-Tian, Li, the Department of Applied Mathematics; Professor Jenn-Ming, Song, the Department of Material Science and Engineering; Professor Ho, Lin, College of Life Sciences;  Professor Min-Liang, Wong, the Department of Veterinary Medicine; Associate Professor Hui-Yun, Sung, the Graduate Institute of Library and Information Science; และ Project Assistant Tzu-Hui, Song, the Office of International Affairs ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ เพื่อเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนิสิตระสั้นและการฝึกงาน  สำหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ได้มีการจัดทำ MOU ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และยังมีความร่วมมือกันเรื่อยมาในด้านการเกษตรและพืชสวน ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองแสดงความกระตือรือร้นในการขยายความร่วมมือผ่านกิจกรรมในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย หลังจากนั้นผู้ประชุมทั้งหมดได้แบ่งการหารือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามสาขาความเชี่ยวชาญ และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 National Chung Hsing University หรือ NCHU เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำ ในตำบล Taichung ทางตอนใต้ ของประเทศไต้หวัน ปัจจุบัน NCHU เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน Taiwan’s Public Ivy – the Taiwan Comprehensive University System

  ปัจจุบัน National Chung Hsing University หรือ NCHU มีคณะทั้งสิ้น 8 คณะ ประกอบด้วย  เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ National Chung Hsing University ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 มีจำนวนคณาจารย์ 822 คน นักศึกษา 14,252 คน และนักศึกษาต่างชาติ 710 คน NCHU ติดอันดับที่ 601 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World Universities ในปี 2017

facebooktwittergoogle_plus