เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ KU Student Ambassador batch#2 ประจำปี 2562

**ปิดรับสมัครแล้ว**

สามารถศึกษาข้อมูลของโครงการได้ที่

http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=13504

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่

ใบสมัคร KU Student Ambassador (ไทย)

**นิสิตสามารถนำเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานเข้ามายื่นได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายในเวลาทำการ**

KUSAm 2019

facebooktwittergoogle_plus