วิเทศสัมพันธ์สัญจร 2561 ณ วิทยาเขตศรีราชา

  เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.ดาราพร ผุสิงห์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน ในการจัดโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล (KUCSI) และโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAM) ประจำปี 2562

  ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายข้อมูลของทั้งสองโครงการข้างต้น ตามด้วยการการแบ่งปันประสบการณ์จากนิสิตระดับปริญญาตรีที่เคยเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAM) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจได้ซักถามข้อมูลจากบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากนิสิตวิทยาเขตศรีราชาเป็นอย่างยิ่ง

facebooktwittergoogle_plus