ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Xu XIPENG, President of Huaqiao University Mr. Zhao XINCHENG, Director of the Office of International Exchange and Cooperation Mr. Xian SHIMIN, Director of the Office of Alumni Affairs Mr. Ji XIUSHENG และคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ Professor Xu XIPENG ในฐานะอธิการบดีคนใหม่ของ Huaqiao University  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับสากล โดย  Professor Xu XIPENG ได้กล่าวขอบคุณ และระลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Huaqiao University ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยมีความประสงค์ที่จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

  อนึ่ง ในการหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตอันใกล้นั้น Huaqiao University มีความสนใจที่จะริเริ่มความร่วมมือกับหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งได้มีผู้แทนจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและมองหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในข้างต้น เช่นการแลกเปลี่ยนนิสิต และบุคลากร ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การร่วมกันจัดกิจกรรม/การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ไปจนถึงการเสนอแนะให้มีการจัดการประชาสัมพันธ์แบบสัญจรของสถาบันขงจื๊อไปตามคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นิสิตและบุคลากรที่สนใจต่อไป

  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก Huaqiao University ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื๊อ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย

facebooktwittergoogle_plus