มก.ต้อนรับบุคลากรจาก University of Porto (U. Porto)

    เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Ms. Angélica Relvas จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ Ms. Angélica Relvas จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส ผู้ได้รับทุนจากสหภาพยุโรปในโครงการ Merging Voices ภายใต้กรอบ Erasmus+ให้เดินทางมาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในฐานะบุคลากรแลกเปลี่ยนสายสนับสนุน Administrative Staff ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

   ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติบรรยาย ตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวม อาทิ การรับนิสิตต่างชาติ หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ จำนวนนิสิตต่างชาติ ระบบการศึกษาในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมทัวร์รอบมหาวิทยาลัยโดยรถรางเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สระพระพิรุณ หอสมุดกลาง และหอประวัติ เป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

 

facebooktwittergoogle_plus