งานสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก. ประจำปี 2561

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมการแสดงวิสัยทัศน์ด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซ็ป IAD Learning & Sharing โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและกำหนดการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม ณ โรงแรมอวานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนของเครือข่ายคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆทั้ง 4 วิทยาเขต เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน

  ภายในงานได้มีการนำเสนอระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิเทศสัมพันธ์โดยบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ระบบการจัดทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU, MoA, LoI) ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรและนิสิต ระบบการขอทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตฯ ระบบการรับสมัครนิสิตต่างชาติแบบ Non-degree Program และระบบการจัดการข้อมูลทุน เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Daily Happiness With YO และ การเสวนาเรื่องแนวคิดในการพัฒนางานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ร่วมกันนิยามความหมายของคำว่านานาชาติ แสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในอนาคตอันใกล้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ดร. อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ และ Professor Matthew P. Downs เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

  ทั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยประมงศรีราชา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาธรรมชาติและงานวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ อาทิ การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน และเห็ดทะแล การทำฟาร์มหอยแมลงภู่ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 วันได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างยิ่งยวด

facebooktwittergoogle_plus