มก.เข้าร่วมการประชุม The 2nd ADVANSE Cross-Border Conference 2018

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia เข้าร่วมประชุม The 2nd  ADVANSE Cross-Border Conference ภายใต้หัวข้อ “Leveraging Financial Management in HEI towards World Class University” ซึ่งจัดขึ้น ณ Universitas Gadjah Mada, Yogakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 โดยคณะทำงานประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  ทัพไชย             ประธานคณะทำงาน

2. คุณวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย                        ผู้อำนวยการกองคลัง (คณะทำงาน)

3. ศาสตราจารย์สุรางค์  เห็นสว่าง                     คณะทำงานและเลขานุการ

4. คุณสุชีรา  จรรยามั่น                                      คณะทำงาน

facebooktwittergoogle_plus