นิสิต KUBIM เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ฝึกงาน ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (KUBIM) คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ฝึกงาน ณ Hokuto Bank and NIPRO Corporation Pvt. Ltd เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-27 มิถุนายน 2561

การเข้าร่วมโครงการในข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาการตลาด และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและรับมือกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมตลอดจนทำให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

kubim3                     kubim5                      kubim6

facebooktwittergoogle_plus