ต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย Dr. Chen-Yuan TUNG ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ดร. ญาดา อาภารักษ์ ผู้อำนวยการแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไต้หวัน Mr. Edward C.T. WU เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และ คุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   วัตถุประสงค์การเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้ช่วยดำเนินการประสานงานนัดหมายให้ Dr. Chen-Yuan TUNG ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดขึ้นในทุกปี

     ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไต้หวัน ในขณะที่ Dr. Chen-Yuan TUNG ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไต้หวันในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยได้นำเสนอแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาที่ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 13 แห่งเข้าเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ดร. ญาดา อาภารักษ์ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสความนิยมวัฒนธรรมไทยในประเทศไต้หวัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีนิสิตไต้หวันกว่า 200 คนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย

    อนึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) หรือบางทีก็เรียกกันว่า สำนักงานตัวแทนไทเป  (Taipei Representative Office) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกันในเรื่อง การค้า การลงทุน วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นตัวแทนทางการทูตของไต้หวันในต่างประเทศ และปฏิบัติงานทุกอย่างเฉกเช่นเดียวกับสถานทูตหรือสถานกงสุลทั่วไป

facebooktwittergoogle_plus