การบรรยายทุนและโอกาสในการศึกษา ณ The University of Hong Kong

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor Ben Young  , Associate Dean (Innovation and Internship), Graduate School, The University of Hong Kong เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อเรื่อง ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong (Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong) สำหรับบุคลากรและนิสิตที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือ การทำวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก คือ The University of Hong Kong (https://www.hku.hk/)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคณาอาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ดังนั้น โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาดังกล่าว The University of Hong Kong เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก นอกเหนือไปจากความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่างๆเช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้ว ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว  ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายได้ที่ https://goo.gl/forms/0HsAe3kwwkscaUds2

หรือสแกน QR Code

QR CODE

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8725

facebooktwittergoogle_plus