ต้อนรับผู้แทนจาก China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

     เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดี คณะเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาศอุบล ทองงาม รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก China Agricultural University คือ Mr. Shuntang GUO, Associate Dean of the College of Food Science and Nutritional Engineering ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้ง Sino-Thailand Food Science and Technology Research Center เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร ได้กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่หัวข้อของการหารือ ซึ่ง Mr. Shuntang GUO ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดทำค่ายความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเกษตรให้แก่นิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะของการฝึกงานและสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้ 2. เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการไปศึกษาทางด้าน Food Science ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ China Agricultural University ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อขอรับทุนต่อไป 3. การจัดงานสัมมนา Bilateral Conference ในสาขาวิชาทางด้าน Food Science ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัย และ 4. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยทางด้าน Food Science เพื่อร่วมทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการดำเนินงานในข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากทั้งสองฝ่ายเพื่อสรุปเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต

    อนึ่ง China Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1905 โดยเปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน

facebooktwittergoogle_plus