พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Foshan University ประเทศจีน

   เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชต ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชษฐ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ดร. ชลลดา สัจจานิตย์ กรรมการดำเนินงานโครงการฯ ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานโครงการฯ ดร. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก  Foshan University ประเทศจีน จำนวน 6 ท่าน นำโดย Mr. Wu GONG, Dean of International School พร้อมด้วย Mr. Chen Hong WU, Dean of College of Continuing Education; Mr. Bingliang LI, Director of General Office; Mr. Zhuo TANG, Deputy Director of Financial Department; Ms. Haitao LI, Program Supervisor of International Office และ Mr. Yu Sheng MA, Dean of Foshan University Thailand Campus ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และFoshan University, China และ Memorandum of Agreement (MOA) between Foshan University, China and BBA International Program in Marketing (KUBIM) and Faculty of Business Administration, Kasetsart University Bangkok, Thailand

   ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างกัน รวมถึงการบูรณาการในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และ การเกษตร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของทั้งสองมหาวิทยาลัย คาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ (MOA) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การริเริ่มความร่วมมือต่างๆในอนาคตอันใกล้นี้

facebooktwittergoogle_plus