ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Kochi University ,Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก Kuroshio Science Program  จาก Graduate School of Integrated Arts and Sciences , Kochi University ประเทศญี่ปุ่น

(ปีการศึกษาเริ่มตุลาคม 2561 และ เมษายน 2562)

หลักสูตรที่เปิดรับ

  1. Marine Bioresource Science
  2. Environmental Science
  3. Human Health and Medical Science
  4. Human Science

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครต้องทำการติดต่อกับ Professor ของ Kochi University ก่อนทำการสมัคร

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย

1.ค่าสมัคร 30,000 Yen (ประมาณ 9,000 บาท)

2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  282,000 Yen (ประมาณ 85,000 บาท)

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อปี) 535,800 Yen (ประมาณ 160,000 บาท)

ทุนการศึกษา

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีโอกาสในการสมัครรับทุนต่างๆที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus