ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2562, Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2562
ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

 

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก KUT Special Scholarship Program (SSP) ประจำปี 2562 จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ KUT Special Scholarship Program เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินการทำวิจัยภายใต้หัวข้อที่กำหนดและจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัย


เว็บไซต์ KUT Special Scholarship Program
 https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/

–  ภาคเมษายน 2562  https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/guideline.html

– ภาคตุลาคม 2562   https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp_aft19oct/ssp_application_guideline.html


ระยะเริ่มเข้าศึกษา
   เมษายน 2562 หรือ  ตุลาคม 2562


สาขาการวิจัยที่เปิดรับ

 1. Environmental Systems Engineering (Kami Campus)
 2. Intelligent Mechanical Systems Engineering (Kami Campus)
 3. Electronic and Photonic Systems Engineering (Kami Campus)
 4. Information Systems Engineering (Kami Campus)
 5. Infrastructure Systems Engineering (Kami Campus)
 6. Economics and Management (Eikokuji Campus)


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาอยู่แต่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนช่วงระยะเวลาเริ่มเข้าศึกษา ณ Kochi University of Technology
 2. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่มีสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่น
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี ในช่วงระยะเวลาของการเริ่มเข้าศึกษา ณ Kochi University of Technology
 4. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
 5. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการทำวิจัย
 6. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตดี


รายละเอียดของทุนการศึกษา
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. เงินค่าตอบแทน 150,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 45,000 บาท) สำหรับ research project work
 3. เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าแรกเข้าประเทศญี่ปุ่น 150,000 เยน  (ประมาณ 45,000 บาท)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งรายชื่อ project leader และ research field ได้ที่เว็บไซต์  https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/ssp_research_project_list.html
กำหนดการรับสมัครการเข้าศึกษาประจำภาคเมษายน 2562 และ ตุลาคม 2562 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

facebooktwittergoogle_plus