ต้อนรับที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย

  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดย ปี โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Arie VELDHUIZEN ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (Agricultural Counsellor, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok) ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

  ในโอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวอวยพร Mr. Arie VELDHUIZEN สำหรับความสำเร็จในการทำงานในอนาคต รวมทั้งกล่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแสดงความชื่นชมถึงผลงานของ Mr. Arie VELDHUIZEN ว่ามีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย จากนั้นทั้งสองฝ่ายยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและประเด็นความร่วมมือต่างๆที่ผ่านมาและในอนาคต อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยพิจารณาจากต้นแบบกุญแจความสำเร็จด้านการเกษตรของประเทศเนเธอร์แลนด์

facebooktwittergoogle_plus