How to write a Curriculum Vitae and Covering Letter

       กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ The Writing Project : How to Better English หัวข้อ How to Write a Curriculum Vitae and Covering Letter เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสมัครงาน สมัครทุนการศึกษา และสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วโลกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๔๐๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย : Curriculum Vitae and Covering Letter Writing

**การรับสมัครครบเต็มจำนวน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ**

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ยืนยันตน (Update 18/6/2561)

S__41836549

Download กำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการ How to write CV

แบบประเมิน Scan QR CODE

facebooktwittergoogle_plus