แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมก.กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานและจัดกิจกรรมสำหรับสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาของเวียดนาม รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใคร่ขอชี้แจง ดังนี้

  1. แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ DOWNLOAD ขอความกรุณากรอกแบบสำรวจให้ครบถ้วนด้วยตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย หากส่วนใดไม่มีข้อมูลกรุณาใส่เครื่องหมาย “-”
  2. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ ขอความกรุณากรอกชื่อที่เป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูล MOU ได้ที่ http://iad.intaff.ku.ac.th/relation/index.php
  3. กรุณาส่งแบบสำรวจที่กรอกข้อมูลแล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psdsdk@ku.ac.th หรือบันทึกในแผ่น CD/DVD ส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. กรุณาส่งแบบสำรวจที่กรอกข้อมูลแล้วตามข้อ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวสุภาวดี แก้วพ่วงเสก โทร. 0 2942 8858 หมายเลขภายใน 4158 โทรสาร 0 2942 8170
facebooktwittergoogle_plus