2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing, Taiwan

2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing

National Chung Hsing University, ไต้หวัน

 

ด้วย National Chung Hsing University ไต้หวัน มีกำหนดจัดโครงการภาคฤดูร้อน 2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing ณ National Chung Hsing University, ไต้หวัน โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้นในการทำชา (Tea Camp) และการผลิตเบียร์ (Beer Camp) รวมทั้งการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมไต้หวัน
กิจกรรมประกอบด้วย

1. หลักสูตรการผลิตชา หรือ การทำเบียร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
2. โฮมสเตย์ กับครอบครัวผู้ผลิตชาชาวไต้หวัน (เฉพาะช่วงการศึกษาการผลิตชานอกสถานที่)
3. ทัศนะศึกษานอกสถานที่
4. การแนะนำวัฒนธรรมและสังคมไต้หวัน

กำหนดการ:    [PDF]
Tea Culture: 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561
Beer Brewing: 30 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่าย : รวมประมาณ 40,000-50,000 บาท ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน : ประมาณ 26,000 บาท (ต้องชำระภายใน 31 พฤษภาคม ผ่านทางธนาคาร)
2. ค่าที่พัก : ประมาณ 4,000 บาท  ( Backpacker Hostel : http://www.kaobp41.com/eng/index.htm)
3. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
4. ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

กำหนดการรับสมัคร :
สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561

โดยต้องส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อความเสนอชื่อนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากคณะต้นสังกัด
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing [PDF]
3. หนังสือรับรองผลการเรียน (Academic Transcript)

facebooktwittergoogle_plus