ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562-2563 ของศูนย์ SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2562 – 2563 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปีและต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

โดยสามารถเลือกศึกษา ณ สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาไทย) 1 ฉบับ
2. ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ
3. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์สมัคร  จำนวน 3 ฉบับ (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.searca.org/index.php/application-forms)
4. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
5. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “Certified True Copy”
ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
8. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
9. เค้าโครงวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
10. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
11. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
12. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper based) 80 คะแนน (net based)
213 คะแนน (computer based) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้องว่า “Certified True Copy) จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

facebooktwittergoogle_plus