โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ในการศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบัน หรือต้องการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นดีมาก เนื่องจากต้องเรียนในห้องเรียนปรกติที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น แต่หากนิสิตที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับปานกลาง หรือมีความสามารถเฉพาะภาษาอังกฤษ สามารถเลือกศึกษาในโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Study Japan Program” และเสริมรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก Kagoshima University
คณะที่เปิดสอน
 1. Laws, Economics and the Humanities
 2. Science
 3. Dentistry
 4. Agriculture
 5. Veterinary Medicine
 6. Education
 7. Medicine
 8. Health Science
 9. Engineering
 10. Fisheries
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

2 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
 2. นิสิตที่มีความประสงค์ศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาปรกติต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นดี (JLPT N1 หรือ N 2) หรือ นิสิตที่มีความประสงค์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี (ควรมีผลภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ TOEIC)
 3. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
 4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการได้
เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกอง
  วิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. ใบสมัคร Application Form (Form A) ผู้สมัครที่มีผลภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N1 หรือ N2 ต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น [DOC]
 3. ใบสมัคร Application Form (Form B) [DOC]
 4. ใบสมัคร Reference Form (Form C) [DOC]
 5. Health Certificate in English(Form D) [PDF]
 6. ใบรายงานผลการศึกษา (Academic transcript) ฉบับจริง (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 7. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 8. สำเนาผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น และหรือภาษาอังกฤษ
 9. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซม.x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
 10. สำเนาพาสปอร์ต

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ และควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ   Kagoshima University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น โดยเฉลี่ยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขั้นต่ำประมาณ 80,000 – 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 24,000 – 30,000 บาท)
ทุนช่วยเหลือ -
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 --> บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ [PDF]
facebooktwittergoogle_plus