โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561-2562 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร ประเภท Special Research Student สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะไปทำการวิจัย และมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี-ดีมาก เนื่องจากอาจารย์ที่ควบคุมดูแลส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นประเภท Special Auditor สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน ควบคู่กับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หากนิสิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ระดับ 2 ขึ้นไป นิสิตจะได้เข้าศึกษาในชั้นเรียนปรกติด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ถ้านิสิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ต่ำกว่าระดับ 2  นิสิตจะได้ศึกษาในหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ของ International Student Center และเข้าชั้นเรียนปรกติในวิชาที่สอดคล้องกับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนิสิต
เว็บไซต์ https://www.gifu-u.ac.jp/en/international/prospective/non-degree.html#Application
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 25622 ภาคการศึกษา:  : ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิต ณ ม. เกษตรศาสตร์
 2. ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างแลกเปลี่ยน ณ Gifu University ได้
 5. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และเมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. Application form for Special Auditor (form A-1) [PDF]  พร้อมแนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับผู้สมัครเรียนแลกเปลี่ยนปรกติ) หรือ Application for Special Research student  (form A-2)  [PDF] (สำหรับผู้สมัครประเภททำวิจัย)
 3. Certificate of Eligibility (College Student) Application form (form B) [PDF]
 4. Financial Support Information Form (form C) [PDF]
 5. หลักฐานแสดงสถานะการเงินของผู้สมัครหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร form C โดยออกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขตามระยะเวลาภาคการศึกษาที่แลกเปลี่ยน ดังนี้
 • แลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 • แลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท
 1. Questionnaire for Study at Gifu University, Proposed Study at Gifu University, Past Scholarly Achievements & Letter of Recommendation by Academic Adviser (form D-1) [DOC] ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครเรียนแลกเปลี่ยนปรกติ) หรือ Questionnaire for Research at Gifu University Form, Past Scholarly Achievements, Proposed Research at Gifu University & Letter of Recommendation by Academic Adviser (form D-2) [DOC] ต้องกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครประเภททำวิจัย)
 2. Letter of Reference by Japanese Language Instructor (form E)  [PDF] ออกโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัคร (ผู้สมัครที่มีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 ขึ้นไป ไม่ต้องแนบเอกสารข้อนี้ )
 3. หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต (Certificate of Enrollment) ฉบับจริง (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. หนังสือแสดงผลการเรียน (Academic Transcript) ฉบับจริง (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 5. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัดพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 ซม. × 3 ซม. จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อและมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ด้านหลังของทุกรูป)
 6. สำเนาพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Gifu University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก (ห้องเดี่ยว ประมาณ 1,500-2,000  บาท/เดือน และ ห้องคู่ ประมาณ 3,300-4,000 บาท/เดือน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 80,000-100,000 เยน / เดือน (ประมาณ 24,000 -30,000 บาท)
ทุนช่วยเหลือ ไม่มี
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ [PDF]
facebooktwittergoogle_plus