โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบ Mevlana Exchange Programme 2018 – 2019

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต และการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchange Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2018 – 2019  ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. Manisa Celal Bayar University       เว็บไซต์ : http://www.mcbu.edu.tr

2. Cukurova University     เว็บไซต์ : http://www.cu.edu.tr/

3. Selcuk University     เว็บไซต์ : http://www.selcuk.edu.tr

4. Akdeniz University     เว็บไซต์ : http://en.akdeniz.edu.tr/

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับนิสิต

 1. ต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5 และ ในระดับบัณฑิตศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 3.0  โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทางภาษา 50% และเกรดเฉลี่ย (GPA) 50%
 2. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับบุคลากร

 1. ต้องมีสถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการได้

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ:
นิสิต 1 – 2 ภาคการศึกษา
บุคลากร 1 สัปดาห์ – 3 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ตามเอกสารแนบของแต่ละมหาวิทยาลัย)
 2. Curriculum Vitae (สำหรับบุคลากร)
 3. รูปถ่าย
 4. หนังสือแสดงผลการเรียน
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง
 6. เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 7. ระบุถึงขอบข่ายการศึกษา และการสอน การวิจัย / ช่วงระยะเวลาที่ต้องไปแลกเปลี่ยน

หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคลากร ทางรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ ฯ

สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ Mevlana Webpage Link: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana

และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ คุณปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด โทร. 02-942-8683

กำหนดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพฤหัสที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

–> บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ [PDF] 
–> รายละเอียดและใบสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
1.  Manisa Celal Bayar University 
  - 2018-2019 Academic Year Mevlana Exchange Program 
  - Announcement Academic Staff Information Form (2) 
  - country limitations 
  - Mevlana Değişim Programı Bilgi Paketi-2 (1) 
  - Student Announcement 
  - Student Applicant Form
2.  Cukurova University
  - 2018 - 2019 Academic year - information email to partners
  - Academic Staff Info Form 
  - Candidate Student Application Form (1) 
  - FW : 2018 - 2019 Academic year - information email to partners 
  - MEVLANA 2018-2019 Exchange fields and numbers for students and staff 
  - Student Info Form
3.   Selcuk University
  - Kasetsart University - Selcuk University Mevlana Exchange Program 
  - 2018-2019 Academic Year Mevlana Exchange Program Announcement 
  - Candidate Academic Staff Application Form 
  - Candidate Student Application Form (2) 
  - Selcuk University 
  - The Rules of Application
4.   Akdeniz University 
  - Annoucement 
  - Mevlana 2018-19 Incoming Academic Staff Application Form  
  - Mevlana 2018-19 Incoming Student Application Form 
  - Mevlana Exchange Programme 2018-19 Applications
facebooktwittergoogle_plus