โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

Akita International University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

เนื่องจากชั้นเรียนของ  Akita International University (AIU) มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นิสิตแลกเปลี่ยนที่ AIU จะสามารถเลือกลงเรียนในรายวิชาได้หลากหลาย โดยเนื้อหาการเรียนการสอนประกอบด้วย Global Business, Global Studies, Japan Studies, Basic Education และการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนิสิตต่างชาติ  ทั้งนี้นิสิตจะต้องลงเรียน 12-18 หน่วยกิต / 1 ภาคการศึกษา

เว็บไซต์ http://web.aiu.ac.jp/en/short-term/semester-year-programs/
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
2 ภาคการศึกษา:  : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 3
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ TOEIC
4. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
6. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Akita International University ได้ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Academic transcript) ฉบับจริง (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
3. International Student Reference Form ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำสาขาวิชาของผู้สมัคร 1 ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [WORD]
4. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 530 หรือ iBT 71 ขึ้นไป, IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC 785 ขึ้นไป
5. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซม.x 3 ซม. จำนวน 2 รูป
6. สำเนาพาสปอร์ต
7. เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ฉบับภาษาอังกฤษ
– นิสิตที่สมัครแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาต้องแสดงยอดเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท หรือ
– นิสิตที่สมัครแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา ยอดเงินไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อมาดำเนินการสมัครทาออนไลน์ต่อไป

ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ  Akita International University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก (ประมาณ 30,000 – 52,000 บาท /1 ภาคการศึกษา) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น โดยเฉลี่ยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขั้นต่ำประมาณ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 32,000 บาท)
ทุนช่วยเหลือ -
กำหนดการรับสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
–> บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ [PDF] 
–> 2017 AIU Brochure  [PDF]
facebooktwittergoogle_plus