โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน Program at Chiba  (J-PAC)  

ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561

ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

     ประเภท International Liberal Arts Program สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N2  และมีความต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งในรายวิชาที่สอดคล้องกับสาขาที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบันและตามความสามารถทางภาษาของนิสิต    

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง
  2. เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงของ Chiba University
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
  4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้สามารถทางด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในมหาวิทยาลัย

 ระยะเวลาโครงการ :  1 – 2 ภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็น

        – 1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

       – 2 ภาคการศึกษา:  ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562

 กำหนดการรับสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
–> เอกสารประชาสัมพันธ์ [PDF] 
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ [PDF]
–> 2018-2019_J-PAC (English and Japanese) [PDF]
–> 2018-2019_J-PAC Application forms [Docx]
–> 2018-2019_J-PAC Course Description [PDF]

 

facebooktwittergoogle_plus