ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มก.

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU PRESIDENTS FORUM: IN CELEBRATION OF THE 75th ANNIVERSARY OF KASETSART UNIVERSITY,  Theme: Higher Education in Times of Change   ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

      ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการรับมือของสถาบันอุดมศึกษาต่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทโลก โดยมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ดังนี้

  • Global Opportunities and Challenges for University Leaders
  • The Aging Population and Continued Education
  • Promoting Sustainable and Socially Responsible Universities for the Future
  • Integrating with Different Stakeholders in Creating Sustainable Research and University Social Responsibilities for Global Advancement

        สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์  02-942-8858 และ 02-942-8683

final125139-55Last-final125139_Schedule_Page_2

facebooktwittergoogle_plus