ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น International Joint Education Program for Science & Technology ณ Kumamoto University

International Joint Education Program for Science and Technology (IJEP)
(teaching language is English)

MEXT Scholarship Application for Admission in October 2018

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร International Joint Education Program for Science and Technology  ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

 กำหนดการรับสมัคร ณ Kumamoto University ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

*ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Kumamoto University ก่อนทำการสมัคร
*โปรดอ่านข้อมูลการสมัครอย่างละเอียด 
*ก่อนที่จะส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งทางอีเมลล์ก่อน เพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารได้ล่วงหน้า

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/

facebooktwittergoogle_plus