ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund 2018 จาก AC21

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund 2018 จาก AC21

ชื่อทุน                       AC21 Special Project Fund (SPF) 2018

หน่วยงานผู้ให้ทุน       The AC21 General Secretariat, Nagoya University, Japan

วัตถุประสงค์

AC21 SPF จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AC21 ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป กิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นเวทีที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับ post doctoral ที่มาจากประเทศต่างๆ 2 ประเทศขึ้นไป โดยรูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รับการพิจารณา อาจเป็นไปได้ตั้งแต่ mini-symposia, mini-workshops ,schooling projects ,small international forums ไปจนถึง โครงการวิจัยทั่วๆไปที่มีผู้วิจัยร่วมในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการระหว่างสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสใหม่ๆในแวดวงนักวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ AC 21 ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการกิจกรรม

  1. ข้อเสนอโครงการจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักของ AC21 ในขอบเขตของการวิจัย การศึกษา การจัดการและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ
  2. ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมมีคุณสมบัติและหัวข้อหลัก(Theme)ที่สะท้อนถึงเป้าหมายและพันธกิจของ AC21 ในฐานะขององค์กรผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัยและนิสิต ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
  3. ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม จะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณตามความเป็นจริงและไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องเป็นแผนงบประมาณที่ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆอาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ดังที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร

เงินทุนสนับสนุน  โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนไม่เกิน 10,000 USD (ประมาณ 340,000 บาท) ต่อ 1 โครงการ

กำหนดรับสมัคร  

ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้และจัดส่งผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม 2018SPF

facebooktwittergoogle_plus