งานวิถีไทยวิถีเกษตรครั้งที่ 5 “เกษตรมีดี 80 ปี เกษตรศาสตร์”

งานวิถีไทยวิถีเกษตรครั้งที่ 5 “เกษตรมีดี 80 ปี เกษตรศาสตร์”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวิถีไทยวิถีเกษตรครั้งที่ 5 เกษตรมีดี 80 ปี เกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตรเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและรูปแบบของกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และในปีนี้มีหน่วยงาน สำนัก สถาบัน และศูนย์วิจัยทางด้านการเกษตรเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย อาทิ สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยลพบุรี และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากงานหัตถกรรมสิ่งทอผลงานการตัดเย็บของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาก ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และนิสิตที่เป็นนายแบบ นางแบบจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีนิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง



ข่าวและกิจกรรม