SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '90' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

คณะที่เปิดสอนแลกเปลี่ยน

ระดับปริญญาตรี
1. School of Integrated Arts and Sciences

2. School of Letters

3. School of Education

4. School of Economics

5. School of Science

6. School of Dentistry

7. School of Pharmaceutical Sciences

8. School of Engineering

9. School of Applied Biological Science

10. School of Informatics and Data Science

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. Graduate School of Humanities and Social Sciences

2. Graduate School of Advanced Science and Engineering

3. Graduate School of Integrated Sciences for Life

4. Graduate School of Biomedical and Health Sciences

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคการศึกษา: เมษายน - สิงหาคม 2566  ( 1st Term: เมษายน-มิถุนายน และ 2nd Term: มิถุนายน-สิงหาคม)

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.    เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือระดับบัณฑิตศึกษา

2.   มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 2.70

3.   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี

4. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL (iBT 61 / CBT 173 / PBT 500) หรือ IELTS 5.0 หรือ
ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า
JLPT N2

5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน

6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว

เอกสารประกอบ

การสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามรายการต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2.    Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ ที่มีตราประทับ ((ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

3.    Application for Special Auditiong Students ระบุรายวิชาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน ณ Hiroshima University อย่างน้อย 7 วิชา (10.5 ชม./สัปดาห์) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่
Search syllabus: https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/syllabusHtml_en/

4.    หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ ((ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

5.    สำเนาพาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ ณ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน

6.    สำเนาผลทดสอบทางภาษาอังกฤษและหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด

7.    Letter of Recommendation ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนของผู้สมัคร)

8.    รูปถ่ายสีหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจะได้รับแจ้งให้กรอกใบสมัคร HUSA online application form ผ่านระบบออนไลน์และจะต้องปรินท์ลงในกระดาษ A4 ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่าย

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Hiroshima University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 20,000 – 25,000 บาท/ เดือน

ที่พัก

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 2,500-5,000 บาท/เดือน

ทุนช่วยเหลือ     

 

ทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน/เดือน  (ประมาณ 24,000 บาท)

หมายเหตุ เบื้องต้นนิสิตผู้สมัครต้องพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เนื่องจากทุนช่วยเหลือมีจำนวนจำกัด

กำหนดการรับสมัคร

สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

HUSA_(sample)word application form特別聴講学生許可願_202203.pdf

HUSA_PDF application form特別聴講学生許可願_202203.pdf

word application form特別聴講学生許可願_202203.doc

KUExchangeProgramApplicationForm.pdf

ประชาสมัพันธ์โครงการ HiroshimaU ExchangeProgramSpring2023_TH.pdf


ข่าวและกิจกรรม