SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '89' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน 2023 Special Exchange Student for Master’s and Doctoral Program จาก Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน  2023 Special Exchange Student for Master’s and  Doctoral Program จาก Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) ประเทศญี่ปุ่น

Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) Special Exchange Student for Master’s and Doctoral Program 2023 (April Admission for 2023)


Tokyo University of Agriculture (Tokyo NODAI) แจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามที่วัตถุประสงค์ของทุนที่ระบุไว้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Tokyo NODAI ในรอบการศึกษา เมษายน 2566


วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยแต่มีข้อจำกัดด้านการเงิน ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของนักศึกษาต่อไปในอนาคต


คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้จาก

https://www.nodai.ac.jp/english/admissions/graduate/


ระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ  ได้แก่ Agricultural Engineering , International Agricultural Development, Agricultural Economics และ  Agribusiness Management


ระดับปริญญาเอก  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก


รายละเอียดของทุน

นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมาชิก และค่ากิจกรรมต่าง ๆ

2.ได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 45,000 เยน / ปี  (ประมาณ 13,500 บาท) เป็นระยะเวลา 11 เดือน ต่อปีการศึกษา    ทั้งนี้ ค่าครองชีพที่ยังไม่รวมค่าที่พัก โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน ต่อ เดือน (ประมาณ 15,000 บาท)   

3.นิสิตที่เลือกสมัครเรียนในคณะที่ตั้งอยู่ใน Setagaya campus จะได้รับการยกเว้นค่าหอพัก ส่วน Atsugi และ Hokkaido Okhotsk campus ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าหอพัก ประมาณ 25,000 เยน / เดือน (ประมาณ 7,500 บาท)

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา(วีซ่า) ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

* *ต้องทำการติดต่อกับอาจารย์จาก Tokyo NODAI ในคณะหรือสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ และได้รับตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Tokyo NODAI เรียบร้อยแล้ว **

1.มีสัญชาติไทย 

2.ต้องเป็นนิสิตปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อง สำเร็จการศึกษาก่อน 1 เมษายน 2566

3.มีสุขภาพดี และมีความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อ ณ  Tokyo University of Agriculture อยู่แล้ว

4.มีความรับผิดชอบ และมีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับเต็ม 3 ด้วยวิธีการคำนวณเกรดในรูปแบบตามที่ Tokyo NODAI กำหนด (ตรวจสอบได้จากเอกสาร Tokyo NODAI Special Exchange Student Application Guidelines)

5.มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า CEFR B2 (TOEFL iBT72, IELTS 5.5, TOEIC L&R 785) หรือภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า JLPT ระดับ N 2 

6.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น


ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1    ทำการติดต่อกับอาจารย์ (professor/associate professor) ของ Tokyo NODAI ( ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://www.nodai.ac.jp/english/admissions/graduate/) ผ่านทางอีเมล์ (โดยระบุ subject : Tokyo NODAI Special Exchange Student ( ชื่อ และ มหาวิทยาลัย) ) และได้รับการตอบรับ (Letter of Consent)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการสมัครในโครงการฯ นี้ได้ โดยต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้


1.    Resume (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด Form 3)


2.    Personal data sheet (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด Form 4)


3.    Study Plan (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด Form 6)


ขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Tokyo NODAI เรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสาร


สมัครผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังรายการต่อไปนี้


1.         ใบสมัครเข้ารับทุน Tokyo NODAI Special Exchange Students (ใช้แบบฟอร์มของกองวิเทศสัมพันธ์)


2.         Checklist (Form 1)


3.         Application Form (Form 2-1)


4.         Application Form (Form 2-2)


5.         Resume (Form 3)


6.         Personal data sheet (Form 4)


7.         Study Plan (Form 6)


8.         Letter of Consent (ออกให้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Tokyo NODAI )


9.         ใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)


10.       Official University Academic Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)


11.       Certificate of Language Proficiency ( English or Japanese )


12.       สำเนาหนังสือเดินทาง ( สามารถส่งในภายหลังได้ )


13.       รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซ.ม. x 3 ซ.ม. ( jpeg ) ติดบนใบสมัคร Tokyo NODAI


Graduate School


การพิจารณาคัดเลือก

กองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียง 1 ราย จากเอกสารการสมัครและหรือการสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์จาก Tokyo NODAI (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565) ในลำดับถัดไป


กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด เสนอเรื่องผ่านคณะต้นสังกัดมายัง กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1_Form 1.pdf

2_Form 2-1.xls

3_Form 2-2.xls

4_Form 3.xls

5_Form 4.xls

6_Form 6.doc

7_Letter of Recommendation.doc

8_Letter of Consent.docx

9_Passport Submission Form.pdf

TokyoNODAI_kuform.pdf


ข่าวและกิจกรรม