โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่นหัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

    สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ชั้นเรียนของ Nagoya University ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือต้องการไปทำการวิจัยภายใต้การดูแลจาก Professor ของ Nagoya University ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์เข้าศึกษาในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี เทียบเท่าผลทดสอบทางภาษา TOEFL Score(iBT) 79 ขึ้นไป และสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test ในระดับ N1

    สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร Intensive Programme in Advanced Japanese (หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา) ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test อย่างน้อยระดับ N2

คณะที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

1.   Agricultural Sciences

2.   Economics

3.   Education

4.   Engineering

5.   Humanities

6.   Informatics

7.  Law

8.  Medicine

9.   Science

1.   Bioagricultural Sciences

2.   Economics

3.   Education and Human Development

4.   Engineering

5.   Environmental Studies

6.   Humanities

7.  Informatics

8.   International Development

9.   Law

10.   Mathematics

11.    Medicine

12.    Pharmaceutical Sciences

13.    Science

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 หรือ

2 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 2 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา

2.     ต้องเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 และหากต้องการสมัครรับทุน JASSO ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.10

3.     ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการสอน ดังนี้

3.1 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า iBT ที่ 79 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 780 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

3.2 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ต้องผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test ระดับ N1

3.3 หลักสูตร Intensive Programme in Advanced Japanese ต้องผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test อย่างน้อยระดับ N2 (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

4.   สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน

5.   ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2.  Study Plan ให้อธิบายถึงแผนการศึกษาที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ NUPACE

     2.1 ประสงค์แลกเปลี่ยนโดยเรียนในรายวิชา ต้องอธิบายความสนใจในหลักสูตรและวิชาที่จะเรียนแลกเปลี่ยน สามารถตรวจสอบหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนได้จากคู่มือ  NUPACE Prospectus ที่เว็บไซต์ http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp (ต้องพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องอย่างน้อย 400 คำ หรือ พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นต้องอย่างน้อย 800 ตัวอักษร)

     2.2 ประสงค์แลกเปลี่ยนโดยการทำวิจัย ต้องอธิบายถึง Research Plan โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องอย่างน้อย 800 คำ หรือ ถ้าพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นต้องอย่างน้อย 1,600 ตัวอักษร

3.  Official Transcript of Academic Records 1 ฉบับ (ลงตราประทับโดยสำนักบริหารการศึกษา)  สำหรับผู้สมัครในระดับบัณฑิตศึกษาต้องแสดง Official Transcript  ในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

4.  Language Proficiency Form and Supporting Documents (ผลคะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS และ/หรือ Japanese Language Proficiency Test ) ตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร

5.  เอกสารแสดงสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา) 

6.  Health Certificate (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)

7. สำเนาหนังสือเดินทาง

8. Statement of Bank Account Balance ผู้ที่สมัครศึกษาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท และหากสมัครศึกษาแลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษาต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท


หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อไปยัง Nagoya University ต้องดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์เพิ่มเติม โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนิสิตโดยตรงในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย

นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Nagoya University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ  เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 31,000 บาท)

ทุนช่วยเหลือ

มีโอกาสสมัคร ทุน JASSO 80,000 เยน / เดือน (ประมาณ 24,000 บาท)

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้เป็นอันดับแรก เนื่องจากทุนมีจำนวนจำกัด

กำหนดการรับสมัคร

ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตม.เกษตรศาสตร์.pdf

หนังสือประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ NUPACE.pdf


ข่าวและกิจกรรม