ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Login

ใช้ KU Nontri Account (@ku.ac.th)
ใช้ System Account (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

NOP SHOP

แหล่งรวบรวมสิ่งของที่กองวิเทศสัมพันธ์ต้องการแบ่งปันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์