โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลประจำปี 2560

2560+

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี ๒๕๖๐ ใน ๕ โครงการย่อย โดยเห็นชอบให้มีการกระจายโอกาสให้แก่นิสิตจากหลากหลายสาขาวิชาและให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วม จึงได้กำหนดสัดส่วนในการสนับสนุนงบประมาณระหว่างโครงการฯกับคณะ ในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐:๕๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินที่จะสนับสนุนให้แก่นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนผ่านคณบดีต้นสังกัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์

        ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี ๒๕๖๐” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๘๕๘ สายภายใน ๔๑๕๖ หรือนางสาวปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๖๘๓ ภายใน ๔๑๗๘

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ