เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงาน SEAMEO Internship Programme for Students

ด้วย The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค  ได้เปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการ "SEAMEO Internship Program for Students" เพื่อต้องการขยายโอกาสในการฝึกงานให้กับนิสิตนักศึกษา ณ สำนักเลขาธิการของ SEAMEO และศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของ SEAMEO เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน โดยคุณสมบัติผู้สมัครควรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 หรือ 4 หรือนักศึกษาปริญญาโท โดยขอบเขตของการฝึกงานต้องมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและสาขาปัจจุบันของผู้ฝึกงาน 

ทั้งนี้ ศูนย์หรือเครือข่ายของ SEAMEO ที่เปิดรับมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ผู้ที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งสาขาและเงินทุนสนับสนุนในการฝึกงาน ได้ที่เว็บไซต์ SEAMEO Internship และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้โปรดลงทะเบียนและกรอกใบสมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
facebooktwittergoogle_plus