ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

จำนวน 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาการป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตในยุคใหม่

2.สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

3.สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจตามสาขาวิชาที่จัดอบรม และเปิดโอกาสให้ผู้นำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและเยาวชนประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

ได้ ที่ http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1743

 

facebooktwittergoogle_plus