ผู้บริหาร The Asia & Pacific Seed Association เข้าพบรักษาการอธิการบดี

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Dr. Heidi Gallant, APSA Secretariat Executive Director, The Asia & Pacific Seed Association (APSA)  เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี  ผศ.ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีร่วมต้อนรับ  ทั้งนี้ได้มีการหารือและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคือ การจัดประชุม  The Asian Solanaceous Round Table (ASRT 2) ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร  และหารือถึงโอกาสการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต  อาทิ การเชิญชวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมฝึกงานกับ APSA และ การเรียนเชิญบุคลากรของ APSA มาบรรยายพิเศษให้กับคณะที่เกี่ยวข้อง  อันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานให้พัฒนายิ่งขึ้น 

facebooktwittergoogle_plus