เชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ปี2560

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี ๒๕๖๐ ใน ๕ โครงการย่อย โดยเห็นชอบให้มีการกระจายโอกาสให้แก่นิสิตจากหลากหลายสาขาวิชาและให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วม จึงได้กำหนดสัดส่วนในการสนับสนุนงบประมาณระหว่างโครงการฯกับคณะ ในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐:๕๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินที่จะสนับสนุนให้แก่นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนผ่านคณบดีต้นสังกัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน “ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลประจำปี ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามLinkด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๘๕๘ สายภายใน ๔๑๕๖ หรือนางสาวปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒-๘๖๘๓ ภายใน ๔๑๗๘

        >> ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำรองที่นั่ง

** รายละเอียดโครงการ ** 

** ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ **

facebooktwittergoogle_plus