รับสมัครนิสิตฝึกงานวิเทศสัมพันธ์ (IAD Student Ambassador)

     กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การทำงานด้านต่างประเทศ ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของกองวิเทศสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ “นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา” (IAD Student Ambassador) ซึ่งนิสิตจะมีโอกาสปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในสาขาวิชาการต่างๆ ได้นำความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เรียนมา มาปรับใช้กับการทำงาน และเป็นช่องทางค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดี

          ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 หมายเลขภายใน4159

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร

facebooktwittergoogle_plus