แบบกรอกข้อมูลรายวิชาสำหรับนิสิตต่างชาติในหลักสูตร non-degree programs

      ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรวบรวมรายวิชาสำหรับนิสิตต่างชาติในหลักสูตร/รูปแบบการศึกษาระยะสั้น  แบบไม่ได้รับปริญญา (non-degree programs) ทั้งในรูปแบบของรายวิชาในหลักสูตรแบบที่ได้รับปริญญา และ แบบที่จัดเป็น package/short course ที่กำหนดรายวิชาไว้แล้ว เช่น การแลกเปลี่ยนแบบ 1 ภาคการศึกษา การวิจัยระยะสั้น ฝึกอบรม และฝึกงาน เป็นต้น

      ทั้งนี้ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ สะดวกในการสืบค้น เพิ่มประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์ และนำมาเชื่อมโยงกับการจัดทำฐานข้อมูลระบบการรับสมัครนิสิตแบบออนไลน์   ซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลข้อมูลนิสิตต่างชาติในระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น   กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรอกข้อมูลรายวิชาสำหรับนิสิตต่างชาติในแบบกรอกข้อมูลด้านล่าง และบันทึกเป็น Ms Word ส่งมาที่อีเมล์ iad@ku.ac.th  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง    ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางรัตมา ใช้ไหวพริบ  นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์   02-942-8858  สายภายใน 4159

แบบกรอกข้อมูลรายวิชาสำหรับนิสิตต่างชาติ

facebooktwittergoogle_plus