ก้าวแรกกับ Bhagwant University, India

            วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 Prof. Ram Kumar Mathur, OIC International, Department of Mechanical, Assoc. Dr. (Lt.) Rajeev Kumar Singh, Dean of Department of Physics , Dr. Chandra Mohan Rajoria, Assistant Registrar, Department of Geography และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 2 ราย  จาก  Bhagwant University สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประกอบด้วย  ศูนย์การศึกษานานาชาติ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้พบปะและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีความสนใจที่จะจัดทำข้อตกลงความความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน   การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และหลังจากนั้นคณะดังกล่าวเข้าเยี่ยมชม หอพักนิสิตต่างชาติ และ สำนักหอสมุด

facebooktwittergoogle_plus