How to write a Curriculum Vitae and Covering Letter

poster writing

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ The Writing Project : How to Better English หัวข้อ How to Write a Curriculum Vitae and Covering Letter เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสมัครงาน สมัครทุนการศึกษา และสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วโลกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๔๐๗ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การรับสมัครครบเต็มจำนวน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ**

สามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ Download

S__38944783

Download กำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการ How to write CV

facebooktwittergoogle_plus