โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดโครงการ มี 2 ประเภท

 1. Program A (UFSEP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนหรือวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้นิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL PBT 500 หรือ iBT 61 ขึ้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF] )
 2. Program B (UFESP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนหรือวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้นิสิตต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF] )

คณะที่เปิดรับสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน

 1. School/Graduate School of Education
 2. School/Graduate School of Engineering
 3. School of Global and Community Studies

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPA) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO (ดูวิธีการคำนวนจากตาราง JASSO GPA Calculation)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตดี
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้
 5. มีผลรับรองความสามารถทางภาษาตามที่โครงการกำหนด
 6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยนต้องดำรงสถานภาพนิสิตและหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที

หมายเหตุ นิสิตที่สนใจสมัครโปรดติดต่อเพื่อขอรับชุดไฟล์เอกสารการสมัคร โดยตรงที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 10

 กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

*** ดาวน์โหลดเอกสาร****

หนังสือประชาสัมพันธ์

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน

* ตารางJASSO GPA Calculation *

การคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามระบบ JASSO GPA Calculation  ต้องนำผลการเรียน 2 ภาคการศึกษาล่าสุดมาคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมตามตารางและวิธีการคำนวณด้านล่างนี้ และเมื่อคำนวณแล้วจะต้องมี GPA ไม่ต่ำ 2.3 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 จึงจะได้รับการพิจารณา

  Grade
เกรด A B C D F
ระดับคะแนนที่ใช้ในการคำนวณ (GP) 3 3 2 1 0

Use the equation below to calculate GPA (Round to two decimal places).

 

facebooktwittergoogle_plus