โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น จาก Kansai University

Short-term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) – winter 2018

 

วัตถุประสงค์      :   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นให้แก่นิสิตนักศึกษาจากประเทศต่างๆ โดยเปิดรับทั้งนิสิตในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดของโครงการ            เป็นโครงการระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาให้เลือกคือ

- Winter 1   ตั้งแต่ 15 มกราคม 2561     ถึง   5 กุมภาพันธ์ 2561

-  Winter 2   ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง   24 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรที่ผู้สมัครจะได้เข้าร่วมศึกษาประกอบด้วย Japanese language , Japanese culture 

(ภาคปฏิบัติ), Field trip และ Interaction with Kansai University students

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (รวมค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมหลักสูตร)

  1. Winter 1 ค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 – 281,000 Yen 
  2. Winter 2 ค่าใช้จ่ายประมาณ 131,000 – 172,000 Yen 

* หมายเหตุ     นิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ – ญี่ปุ่น) ค่าประกันการเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus