โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นจาก Nagoya University

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นจาก Nagoya University

Nagoya University: Short-Term Japanese Program (NUSTEP) Spring 2018

Nagoya University ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ Intermediate (N2-N3) ที่มีความต้องการ

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มเติม รวมทั้งได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน

ช่วงเวลาเข้าร่วมโครงการ     ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1. ค่าธรรมเนียมโครงการ  60,000 เยน

2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับ (กรุงเทพฯ- นาโกย่า)

3.ค่าประกันการเดินทาง

4.ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร  

1.ต้องเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 หรือ N3

2.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง

นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ  กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่   5 ตุลาคม 2560 นี้

 

facebooktwittergoogle_plus