โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก NCHU ไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยน ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก National Chung Hsing University (NCHU) ไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chung Hsing University ประกอบด้วย

 1. โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ NCHU และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน
 2. โครงการ Lab Exchange สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์แลกเปลี่ยนการทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของ NCHU (โปรดตรวจสอบรายชื่อของ Lab และระดับการศึกษาที่สามารถสมัครได้จากเอกสาร 2017-2018 Lab Exchange [PDF] )

คณะที่เปิดสอน ณ National Chung Hsing University

 1. Liberal Arts
 2. Agriculture and Natural Resources
 3. Science
 4. Engineering
 5. Life Sciences
 6. Veterinary Medicine
 7. Management
 8. Law and Politics

ทั้งนี้ นิสิตที่ได้รับคัดเลือก ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ National Chung Hsing University ต้องดำรงสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาโครงการ  ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561: กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 (1 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ NCHU แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหอพัก (ประมาณ 11,000 บาท/ 1 ภาคการศึกษา) ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น

 เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF] )
 2. Certificate of Enrollment (หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. Official transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. Letter of Recommendation ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา หรือคณบดีต้นสังกัดของผู้สมัคร
 5. Plan of Study (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง) ซึ่งระบุเหตุผลและแผนการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการฯ
 6. Biography ความยาว 300-500 คำ (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง)
 7. ใบรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561

 1. ดำเนินการยื่นเอกสารการสมัครตามรายการที่ 1-8 พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2560
 2. นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนของการกรอกใบสมัคร online application ระหว่าง วันที่ 16 – 27 ต.ค. 2560 และจะได้รับการเสนอชื่อไปยัง National Chung Hsing University อย่างเป็นทางการต่อไป

*** ดาวน์โหลด***

เอกสารประชาสัมพันธ์

2017-2018_Exchange Student Program_Fact_Sheet

 

facebooktwittergoogle_plus